Nazwa programu
Środowiskowa profilaktyka uzależnień
Cel
Ograniczenie u dzieci w wieku końca szkoły podstawowej, gimnazjum i początkowych klas szkół średnich, zagrożonych patologiami społecznymi, rozwoju patologicznych postaw i zachowań aspołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem używania środków psychoaktywnych. Jednocześnie stworzenie tym osobom możliwie sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju psychospołecznego, w ich środowisku lokalnym.
Czas realizacji
Program długoterminowy, wieloletni, część zajęć ma cykle roczne i dwuletnie.
Adresaci i miejsce realizacji

Osoby w wieku miedzy dziesiątym a osiemnastym rokiem życia, które w wyniku przebywania w patologicznych środowiskach wychowawczych są bardziej niż inne narażone na uzależnienia i występowanie aspołecznych zachowań.
Rodzice tych osób oraz przedstawiciele środowiska oddziaływania – władze, administracja, mieszkańcy, pracownicy sektora usług itp…. Działania realizowane są bezpośrednio w środowiskach lokalnych - w miejscach nazywanych Środowiskowymi Klubami Profilaktycznymi.

Formy oddziaływania
Socjoterapia, praca w społeczności, wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysowe, poradnictwo rodzinne, terapia indywidualna i rodzinna, działania środowiskowe, animacja środowiska, działania psychoedukacyjne i reklamowe, konsultacje psychologiczne i superwizja.
Realizatorzy
Kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia - głównie psychologowie i pedagodzy, posiadający dodatkowe przygotowanie w zakresie socjoterapii, resocjalizacji, psychoterapii i terapii rodzin oraz odbyty staż szkoleniowy w zakresie Środowiskowej profilaktyki uzależnień, prowadzony przez Towarzystwo Nowa Kuźnia.
Ewaluacja
Program ma zaawansowany system ewaluacji w ramach którego używane są uznane techniki psychologiczne oraz narzędzia własnej konstrukcji. Program osiąga bardzo wysokie wyniki skuteczności oddziaływań.
Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu
Program rekomendowany w EDDRA i w systemie rekomendacji. Jest programem autorskim, do jego realizacji wymagana jest zgoda Towarzystwa Nowa Kuźnia, mająca na celu utrzymanie standardów i wysokiej jakości programu.