Realizację programów Towrzystwa Nowa Kuźnia dofinansowują:

Ministerstwo Zdrowia
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Urząd Miasta Lublin
Urząd Miasta Puławy
Urząd Gminy Konopnica Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkohoowych Lubelski Urząd Wojewódzki

Sredecznie dziękujemy za pomoc !!!