• Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Dopalacze - strategie przeciwdziałania używaniu przez uczniów i dorosłych.
  • Diagnoza zagrożenia suicydalnego.
  • Techniki przeciwdziałania agresji wśród uczniów.
  • Szkolenie urzędników gmin dotyczące realizacji przepisów prawnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy i narkomanii.
  • Tworzenie i zasady finansowania profilaktycznych świetlic szkolnych oraz placówek wsparcia dziennego.
  • Praca z uczniem z zaburzeniami w rozwoju.
  • Techniki współpracy z rodzicami - praca z rodzicem ucznia sprawiającego problemy wychowawcze.
  • Formy aktywizacji osób bezrobotnych.
  • Szkolenie pracowników socjalnych w zakresie pracy z rodziną patologiczną. Uruchamianie świetlic profilaktycznych.
 
 
back
  Copyright © 2018 Towarzystwo NOWA KUŹNIA