otwórz w nowym oknie INFORMACJE O LUBELSKIEJ KUŹNI pobierz ulotkę  
 

„Kuźnia” prowadzi działalność od 1989 roku. Członkami Towarzystwa są psychologowie, pedagodzy, instruktorzy zajęciowi oraz wolontariusze, specjalizujący się w zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży.
Głównym celem oddziaływań Kuźni jest zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak narkomania, alkoholizm, nikotynizm uzależnienia behawioralne, przestępczość, przemoc, nietolerancja, wandalizm...
Chcemy, aby nasze osiedla, szkoły, miejsca wypoczynku były bezpieczne i zadbane, a młodzież kierowała się w życiu wartościami uznawanymi przez społeczeństwo. Zależy nam na tym, żeby możliwie najbardziej zmniejszyć zakres patologicznych zachowań i zjawisk wśród dzieci i młodzieży. Dążymy do tego, aby środowiska (rodziny, podwórka, szkoły), w których wzrastają młodzi ludzie dawały im oparcie w trudnych sytuacjach i zdrową rozrywkę w wolnych chwilach. Podstawową grupą adresatów działań Kuźni są dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat. Większość z nich należy do tzw. grupy ryzyka (np. mają kontakt z narkotykami, pochodzą z rodzin mających problemy wychowawcze, należą do nieformalnych grup destrukcyjnych). Oznacza to, że ich dalszy rozwój, bez odpowiedniego wsparcia i korekcji ulegnie patologizacji. Do najważniejszych czynników ryzyka, którym staramy się zapobiegać należą: nieprawidłowe postawy i wzory zachowań w rodzinie, wpływ grupy rówieśniczej prezentującej negatywny system wartości, zachowania problemowe związane z nauką szkolną, nadużywanie substancji psychoaktywnych, nadmierne korzystanie z mediów (komputer, internet, TV, telefon) zachowania aspołeczne (agresja, kradzieże, rozboje, wandalizm). Aby skutecznie radzić sobie z opisanymi problemami, współpracujemy z rodzicami podopiecznych, Szkołą, Policją, Pomocą społeczną, Kościołem, władzami samorządowymi oraz wszelkimi instytucjami, które zajmują się młodzieżą. Podstawowe założenie, które przyjmujemy w naszej pracy brzmi: skuteczna profilaktyka to taka, która swym działaniem obejmuje zarówno młodego człowieka jak i szeroko rozumiane środowisko jego życia. Zgodnie z tym założeniem zasadniczym rysem naszej działalności jest jej „środowiskowość”.
Środowiskowy charakter pracy Towarzystwa Nowa Kuźnia polega na:
- uruchamianiu działań w miejscach szczególnie narażonych na wpływ czynników patologicznych
- współpracy z instytucjami samorządowymi i administracyjnymi działającymi na danym terenie
- organizowaniu imprez promujących zdrowy styl życia dla młodzieży i dorosłych
- organizowaniu cyklicznych imprez dla młodzieży, które uczą jak spędzić wolny czas pożytecznie i zdrowo
- tworzeniu grup poprzez aktywne wejście w środowisko młodzieży z konkretnego terenu
- utrzymywaniu stałego kontaktu z rodzicami i pedagogiem (wychowawcami) młodzieży.
Bazę wszystkich działań stanowi klub środowiskowy. W nim odbywają się spotkania poszczególnych grup oraz zajęcia instruktorskie. Ponieważ zależy nam na tym, aby nasi podopieczni nie mieli kłopotów w nauce, organizujemy w każdym klubie korepetycje. Systematycznie prowadzimy spotkania społeczności, tzw. „Forum”, na których rozwiązywane są bieżące problemy a uczestnicy uczą się planować i podejmować dojrzałe decyzje. Specyfika pracy Towarzystwa to specjalistyczne oddziaływania psychologiczne i psychokorekcyjne – (kompleksowe i długofalowe), pozwalają one na przeciwdziałanie szerokiej skali problemów społecznych oraz osiągnięcie wysokiej skuteczności oddziaływania. Towarzystwo Nowa Kuźnia oferuje kompleksowe usługi w zakresie profilaktyki – Programy Profilaktyki Środowiskowej dla gmin, osiedli, dzielnic, wsi, miasteczek, szkół i innych placówek szkolno-wychowawczych. Programy te oparte są na wieloletnich doświadczeniach w pracy z młodzieżą, oraz osobami prowadzącymi grupy dzieci i młodzieży, mającej problemy w przystosowaniu społecznym. Stanowią one strategię działań środowiskowych oraz zestaw metod psychokorekcyjnych, mających na celu nie tylko korekcję patologicznych zachowań dzieci i młodzieży, ale również likwidację przyczyn takich zachowań, jak i stymulację rozwoju psychofizycznego, kreowanie postaw twórczych oraz aktywizację życia społeczności lokalnej. Zapewniamy systematyczne wsparcie realizowanych programów profilaktycznych w formie konsultacji i superwizji, prowadzonych przez doświadczonych psychologów. Prowadzimy ewaluację działań pomocowych oraz badania środowisk lokalnych i społeczności szkolnych pod kątem przeciwdziałania patologiom społecznym. Programy Kuźni spełniają najwyższe standardy dotyczące programów profilaktycznych, umożliwiają min. dokonanie pełnego monitoringu prowadzonych działań, oceny efektywności oraz replikacji.

Formy działań KUŹNI adresowane do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli:

DZIECI I MŁODZIEŻ:
- kluby środowiskowe wspierające rozwój dzieci i młodzieży, kształtujące umiejętności społeczne, rozwój moralny, zaintersowania...
- diagnoza zachowania, badania psychologiczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu,
- wsparcie i terapia w zakresie problemów rozwojowych, zachowań nerwicowych, zaburzeń emocjonalnych, trudności szkolnych i społecznych,
- kierowanie do innych specjalistycznych instytucji.
RODZICE:
- konsultacje i porady psychologiczne (problemy okresu wczesnodziecięcego, problemy rozwojowe dzieci i młodzieży, problemy związane z przemocą, kontaktem ze środkami psychoaktywnymi, nadużywaniem mediów)
- treningi umiejętności wychowawczych,
- interwencje kryzysowe (pomoc w kryzysach rodzinnych, konfliktach małżeńskich),
- terapia rodzin.
NAUCZYCIELE:
- profilaktyczne warsztaty klasowe.
- szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie: agresywność dzieci i młodzieży, metody pracy z dzieckiem „trudnym”, szkolne programy profilaktyczne, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy na terenie szkoły, nadmiernego korzystania z mediów.
- pomoc praktyczna w trudnościach wychowawczych (interwencje w przypadku konfliktów klasowych, diagnoza konkretnych trudności uczniów, konstruowanie planów indywidualnej pomocy pedagogiczno – psychologicznej oraz programów wychowawczych i programów indywidualnego rozwoju nauczycieli).
ponad to KUŹNIA oferuje:
TECHNIKI WSPIERANIA I STYMULACJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO:
- techniki relaksacyjne (ruchowe, muzyczne, oddechowe).
- masaże relaksacyjne i lecznicze.
- techniki radzenia sobie ze stresem.
- elementy pracy bioenergetycznej.

 
back
Copyright © 2024 Towarzystwo NOWA KUŹNIA