Cele i środki działania
Paragraf 8.
Celem Towarzystwa Nowa Kuźnia jest zapobieganie patologiom społecznym.

Paragraf 9.
Cel określony w Paragrafie 8. Towarzystwo realizuje przez:


1. Pomoc osobom zagrożonym patologiami społecznymi w zdobyciu umiejętności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, zdobyciu pracy, wykształcenia, uzyskaniu i podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, pomoc w usamodzielnieniu się tych osób.
2. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym, dająca im szanse przezwyciężenia zaistniałych trudności i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
3. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem i ich rodzinom oraz ofiarom i sprawcom przemocy.
4. Pomoc osobom bezrobotnym, zagrożonym bezrobociem, poszukującym pracy oraz ich rodzinom w radzeniu sobie na rynku pracy.
5. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom i rodzinom w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności.
6. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom chorym psychicznie, osobom przejawiającym zaburzenia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz ich rodzinom.
7. Działania zapobiegające dyskryminacji społecznej. Pomoc osobom dyskryminowanym. Ochrona i promocja praw kobiet. Ochrona praw mniejszości społecznych.
8. Prowadzenie działalności charytatywnej.
9. Ochronę zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.
10. Zwiększanie dostępności, powszechności i skuteczności edukacji, promowanie i wspieranie rozwoju oświaty, rozpowszechnianie prawidłowych i skutecznych sposobów wychowania.
11. Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży, połączonego z profilaktyką, edukacją, promowaniem zdrowego stylu życia i wartości prospołecznych. W szczególności chodzi o szacunek dla drugiego człowieka i tradycji narodowych, poznawanie dóbr kultury i sztuki, promowanie kultury fizycznej i sportu, ochronę przyrody.
12. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, szczególnie w zakresie redukowania zagrożeń społecznych, zwiększania bezpieczeństwa publicznego, promowania i ochrony praw człowieka oraz rozwoju praworządności i demokracji.
13. Organizowanie pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, katastrof i wypadków oraz prowadzenie działań profilaktycznych w tym zakresie, w formie szkoleń.
14. Poradnictwo, konsultacje, terapię i socjoterapię, resocjalizację, rehabilitację i leczenie - prowadzenie poradni, punktów informacyjno-konsultacyjnych, punktów poradnictwa zawodowego, psychologicznego, pedagogicznego, medycznego, prawnego, klubów młodzieżowych, świetlic socjoterapeutycznych i innych placówek wsparcia dziennego oraz jednostek merytorycznych z możliwością łączenia się w zespoły jednostek merytorycznych.
15. Prowadzenie po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń ośrodków terapeutycznych, readaptacji i resocjalizacji oraz placówek opieki całodobowej.
16. Prowadzenie po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń ośrodków i placówek wypoczynku i rekreacji młodzieży.
17. Prowadzenie szkoleń oraz po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń prowadzenie ośrodków szkoleniowo – edukacyjnych.
18. Prowadzenie działalności badawczej i popularyzatorskiej w zakresie zadań statutowych Towarzystwa.
19. Konstruowanie i realizację kompleksowych programów profilaktycznych, adresowanych do środowisk osób zagrożonych patologiami społecznymi.
20. Współpracę z państwowymi i uspołecznionymi zakładami pracy, a także z rzemiosłem i nieuspołecznionym sektorem usług.
21. Współpracę ze wszystkimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką społeczną, szeroko rozumianą profilaktyką, resocjalizacją, readaptacją społeczną.
22. Zawieranie umów patronackich z państwowymi, spółdzielczymi zakładami pracy oraz rzemieślnikami indywidualnymi i innymi właścicielami nieuspołecznionych zakładów pracy.
23. Wspieranie organizacyjnych i finansowych działań zmierzających do readaptacji osób zagrożonych patologiami społecznymi.
24. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami państwowymi, spółdzielczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, zainteresowanymi podobną problematyką.
25. Wykonywanie zadań zleconych przez organy i instytucje państwowe, samorządowe, spółdzielcze, inne jednostki organizacyjne w zakresie zadań statutowych Towarzystwa.

 

 
back