Nazwa programu

PROGRAM OGRANICZANIA UŻYWANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ STUDENTÓW „AKADEMUS”

Cel
Ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz zmniejszenie zagrożeń, wynikających z używania środków psychoaktywnych w społeczności studenckiej.
Czas realizacji
Program długoterminowy realizowany w cyklach rocznych.
Adresaci i miejsce realizacji
Docelową grupą adresatów jest cała społeczność studentów (działania reklamowe i promocyjne), studenci mający problemy związane z używaniem substancji (wsparcie psychologiczne), pracownicy uczelni (szkolenia). Program realizowany jest na UMCS - Lublin od 2004 roku.
Formy oddziaływania
Działania promocyjno - reklamowe, szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień, animacja środowiska, wsparcie psychologiczne, grupy wsparcia.
Realizatorzy
Kadra Towarzystwa - działania specjalistyczne, studenci - działania wspierające (wolontariat).
Ewaluacja
Prowadzone są wszystkie formy ewaluacji w zakresie założonych celów programu.
Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu
Wdrożenie lub realizacja programu wymaga przeszkolenia realizatorów oraz aktualnych badań społeczności uczelni pozwalających określić zakres programu.