Nazwa programu

FreD Goes Net - Program wczesnej interwencji FRED

Fred Goes Net

  Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa
Realizacja programu w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2024 została dofinansowana ze środków budżetu państwa. W tym okresie z oddziaływań programu skorzysta 240 szesnasto i siedemnostolatków.
Cel

Umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na własne używanie substancji psychoaktywnych, a w efekcie modyfikacja zachowania umożliwiająca zaprzestanie używania substancji psychoaktywnych.

Czas realizacji
Dla jednej grupy (10 osób) ok. 1,5 tygodnia.
Adresaci i miejsce realizacji
Osoby pomiędzy 14 a 21 rokiem życia, używające substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy, nieuzależnione, niekorzystające uprzednio z oferty terapeutycznej. Program realizowany jest w Klubie Środowiskowym Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie przy ul. Samsonowicza 25.
Formy oddziaływania
Rekrutacja, wywiad wstępny, warsztat grupowy, rozmowa końcowa, ewaluacja.
Realizatorzy
Odpowiednio przeszkoleni do realizacji programu pracownicy, w tym: koordynator, zajmujący się również rekrutacją i ewaluacją oraz dwie osoby wykonujące wywiady wstępne i rozmowy końcowe oraz prowadzący grupy warsztatowe.
Ewaluacja
Prowadzona jest ewaluacja procesu i rezultatu, zgodnie z założeniami programu.
Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu
Program jest na liście rekomendowanych, mogą go realizować osoby uprzednio przeszkolone, w celu utrzymania wysokich standardów programu. Dodatkowe informacje o programie.