Nazwa programu
Program przeciwdziałania nadużywaniu komputera i Internetu przez dzieci „LIMIT”
Cel
Ograniczenie nadmiernego korzystania z komputera oraz związanych z nim zagrożeń u uczniów czwartej i piątej klasy szkoły podstawowej. Zmiana postaw wobec medium jakim jest komputer i Internet, umożliwiające zmniejszenie ryzyka uzależnienia oraz zminimalizowanie takich zagrożeń jak min. zaburzenia rozwoju fizycznego, społecznego, cyberprzemoc, wyłudzanie danych osobowych.
Czas realizacji
10 miesięcy
Adresaci i miejsce realizacji

Dzieci w wieku 5 i 6 klasy szkoły podstawowej, nadmiernie korzystające z komputera oraz ich rodzice (prawnie opiekunowie).

Formy oddziaływania
Spotkania grupowe o charakterze psychoedukacyjnym z dziećmi i rodzicami, w trzech blokach: dostarczania wiedzy, kształtowania umiejętności życiowych i zwiększenia ilości działań alternatywnych oraz rozmowy indywidualne.
Realizatorzy
Kadra Towarzystwa - psychologowie mający doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej, pracy z rodzicami oraz przygotowanie w zakresie uzależnień behawioralnych.
Ewaluacja
Ma charakter analizy wyniku, planowana jest zarówno w formie wewnętrznej jak i zewnętrznej. Program realizowany jest jako pilotaż.
Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu
Odpowiednie przygotowanie kadry.
  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 

Program zrealizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Do 2022 roku współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.