Nazwa programu
Program socjoterapeutyczny „Żyj na luzie”
Cel
Ograniczenie ilości zachowań ryzykownych, polegających na okazjonalnym używaniu narkotyków oraz zachowań związanych z tym używaniem, u dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum.
Czas realizacji
Krótkoterminowy program - ok. 6 miesięcy.
Adresaci i miejsce realizacji

Dzieci i młodzież - osoby prezentujące szczególne nasilenie zachowań ryzykownych. Chodzi tu głównie o eksperymentowanie z narkotykami oraz związane z tym wagary, zachowania aspołeczne (kradzieże, bójki, ucieczki z domu, wandalizm), używanie innych substancji jak np. alkohol, nikotyna, tabaka, inhalanty, dopalacze oraz zaburzenia rozwoju emocjonalnego przejawiające się min. agresją, postawami lękowymi, nieśmiałością, myślami samobójczymi. Program realizowany jest w Klubach Towarzystwa.

Formy oddziaływania
socjoterapia - kolejność tematyki spotkań oraz podejmowanych podczas nich ćwiczeń i zadań, odzwierciedla proces prawidłowego kontaktu emocjonalnego między ludźmi, począwszy od zapoznania do stworzenia więzi opartej na sympatii, przyjaźni i zaufaniu. Istotnym elementem w końcowym etapie pracy jest nauka rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, a co za tym idzie zmniejszenie stresu i napięcia emocjonalnego, które zwykle zwiększa zagrożenie użycia narkotyku i związanego z tym ryzyka.
Realizatorzy
Odpowiednio przeszkolona kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia
Ewaluacja
Wszystkie rodzaje ewaluacji: wyniku procesu, wpływu. Program uzyskał wysokie wyniki ewaluacji, szczególnie w oddziaływaniu na osoby z 5 i 6 klasy szkoły podstawowej.
Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu
Realizacja programu wymaga wcześniejszego przygotowania realizatorów, powinni mieć uprawnienia do prowadzenia socjoterapii.