Nazwa programu
Ograniczanie kontaktu młodzieży ze środkami psychoaktywnymi w miejscach rekreacji i wypoczynku.
Cel
Ograniczenie używania oraz zmniejszenie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież podczas imprez młodzieżowych, a konkretnie w dyskotekach i klubach młodzieżowych. Chodzi głównie o zmianę postaw młodzieży wobec używania środków psychoaktywnych.
Czas realizacji
Program długoterminowy realizowany w rocznych cyklach od 2002 roku.
Adresaci i miejsce realizacji

Osoby pomiędzy 12 a 25 rokiem życia, najczęstszy bywalcy dyskotek i klubów młodzieżowych, stanowiący swoim zachowaniem ryzyko kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Program realizowany jest w dyskotekach, podczas imprez młodzieżowych, w okolicach tych miejsc oraz w szkołach.

Formy oddziaływania
Środowiskowa działalność partyworkerska, konsultacje psychologiczne, skierowania na leczenie i terapię, spotkania informacyjne w szkołach.
Realizatorzy
Kadra Towarzystwa - pracownicy środowiskowi (partyworkerzy) są to osoby bezpośrednio odpowiadające za pracę podczas imprez i w dyskotekach. Aktualnie jest to grupa 8 osób, przygotowanych do tego typu pracy na szkoleniach, prowadzonych przez Towarzystwo Nowa Kuźnia.
Ewaluacja
Badania uczestników i obsługi dyskotek w zakresie założonych celów programu. Wykorzystywane są techniki własnej konstrukcji oraz metody psychologiczne, badające postawy.
Uwagi i  dodatkowe warunki realizacji programu
Jest to program autorski, wymaga zgody autora oraz odpowiedniego przygotowania realizatorów by mógł być realizowany w opisanym zakresie w innych miejscach. Towarzystwo prowadzi szkolenia przygotowujące partyworkerów do pracy.
  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 

Program zrealizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Współfinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.