EMENTY MUZYKOTERAPII W REDUKOWANIU ZACHOWAŃ NADPOBUDLIWYCH I AGRESYWNYCH UCZNIÓW
     Sfera rozwoju emocjonalnego człowieka to jedna z najbardziej zaniedbanych w dzisiejszych czasach części naszej psychiki. Współczesna szkoła z powodzeniem kształtuje procesy poznawcze dziecka, umiejętność myślenia, rozwiązywania problemów, pamięć, jednak ciągle zbyt mało jest zajęć poświęconych funkcjonowaniu emocjonalno – społecznemu.
     Zaniedbania te owocują wzrostem zachowań nadpobudliwych i agresywnych uczniów, przejawiających się już w okresie przedszkolnym.
     Wprowadzenie systematycznych zajęć wykorzystujących elementy muzykoterapii, dla uczniów, z powodzeniem obniża poziom napięcia emocjonalnego, również u dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. W efekcie zajęcia takie mogą być uzupełnieniem pracy profilaktycznej w szkole. Prowadzą do zwiększenia refleksyjności i wyciszenia uczniów, zwiększenia umiejętności koncentracji i efektywnego wypoczynku.
Cel szkolenia:
     Celem szkolenia jest nauka uczestników różnych technik muzykoterapeutycznych możliwych do wykorzystania podczas lekcji z uczniami w wieku szkoły podstawowej i średniej. Nauka obniżenia napięcia psychicznego i stymulacji prawidłowego rozwoju emocjonalnego, redukowania stresu za pomocą tych technik.
 Forma zajęć:
     Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie treningu (niezbędna ilość wiedzy teoretycznej – wykład ). Podczas treningu prezentowane są ćwiczenia muzyczne (min. techniki doboru i słuchania muzyki), przeznaczone dla uczniów oraz dla dorosłych, mające na celu osiągnięcie zamierzonych efektów wychowawczych i psychokorekcyjnych. Ćwiczenia mają formę zabaw i psychozabaw podczas muzyki, angażujących uczestników werbalnie i ruchowo.

 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA