• Powrót uczniów do szkół – pomoc w pokonywaniu problemów związanych z sytuacją pandemii COVID-19
 • Depresja, zaburzenia nastroju, autoagresja dzieci i młodzieży - przyczyny, zapobieganie, interwencja.
 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Dopalacze - strategie przeciwdziałania używaniu przez uczniów i dorosłych.
 • Diagnoza zagrożenia suicydalnego.
 • Techniki przeciwdziałania agresji wśród uczniów.
 • Szkolenie urzędników gmin dotyczące realizacji przepisów prawnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy i narkomanii.
 • Tworzenie i zasady finansowania profilaktycznych świetlic szkolnych oraz placówek wsparcia dziennego.
 • Praca z uczniem z zaburzeniami w rozwoju.
 • Techniki współpracy z rodzicami - praca z rodzicem ucznia sprawiającego problemy wychowawcze.
 • Formy aktywizacji osób bezrobotnych.
 • Szkolenie pracowników socjalnych w zakresie pracy z rodziną patologiczną. Uruchamianie świetlic profilaktycznych.
 
 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA