PROGRAM SZKOLENIA

 Przeciwdziałanie przemocy domowej

Zgodny z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia  30  października 2023 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1249z pózn. zm.).

ADRESACI SZKOLENIA:

ZAKRES TEMATYCZNY

Profilaktyka przemocy domowej – 2 godz.

Zjawisko przemocy domowej. Charakterystyka ofiar i sprawców – 3 godz.

Praca z osobami doznającymi przemocy domowej i stosującymi przemoc domową – 3 godz.

Przemoc wobec dziecka – 3 godz.

Przemoc domowa wobec osób starszych i niepełnosprawnych – 2 godz.

Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych - 2 godz.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej – 3 godz.

METODY SZKOLENIA

 Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo – warsztatowej. Wykorzystywane są prezentacje multimedialne, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań, prowadzone są dyskusje i wykonywane ćwiczenia (symulacje) oraz studia przypadków.

 CZAS TRWANIA SZKOLENIA, LICZBA UCZESTNIKÓW

 Czas szkolenia to minimum 24 godziny dydaktyczne (18 godzin zegarowych). Istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin i zakresu szkolenia w zależności od potrzeb uczestników.

Szkolenia mają formę grupową i organizowane są dla grup nieprzekraczających 20 uczestników. Jest możliwość poprowadzenia kilku grup równolegle.

MATERIAŁY, ZAŚWIADCZANIA, EWALUACJA

 Każdy z uczestników otrzymuje materiały dydaktyczne w formie elektronicznej. A po ukończeniu szkolenia zaświadczenie zawierające dane uczestnika, dane podmiotu prowadzącego szkolenie, termin szkolenia, dane dotyczące liczby godzin w poszczególnych blokach tematycznych, uwzględnionych w szkoleniu oraz podpis organizatora (prowadzących).

Szkolenie poddane jest ewaluacji. Każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

 ORGANIZATOR, PROWADZĄCY SZKOLENIE

 Organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Nowa Kuźnia. Prowadzący części dotyczące aspektów psychologicznych to doktorzy psychologii – psychoterapeuci, ukończyli ponad 300 godzin specjalistycznych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy (rodzinnej) domowej, pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, mają 30-sto letnie doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy (rodzinnej) domowej, pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. Są autorami licznych metod pomocy psychologicznej oraz programów w tym zakresie.

Zajęcia poświęcone zagadnieniom prawnym prowadzi mgr prawa – adwokat. Absolwent 200 godzinnego kursu poświęconego przeciwdziałaniu przemocy domowej. Podejmujący liczne sprawy sądowe w zakresie przemocy domowej, specjalizujący się w tym zakresie od 8 lat.

Prowadzimy również superwizje, konsultacje oraz badania zjawiska przemocy na terenie instytucji (placówek), gmin, powiatów i województw.

tel. 602 79 63 68,  poczta@nowakuznia.org

 
back
  Copyright © 2024 Towarzystwo NOWA KUŹNIA