• Techniki pracy z uczniem z zaburzeniami rozwoju.
  • Profilaktyka uzależnień w sytuacji szkolnej oraz w miejscach rozrywki i rekreacji młodzieży.
  • Współczesne zagrożenia młodzieży szkolnej.
  • Podstawy konstrukcji i realizacji szkolnych programów profilaktycznych.
  • W kręgu uczuć - przykłady zajęć profilaktycznych rozwijających sferę emocjonalno - uczuciową.
  • Podstawy ewaluacji szkolnych programów profilaktycznych.
  • Źródła przemocy w sytuacjach szkolnych.
  • Sposoby redukowania zachowań agresywnych uczniów.
  • Fala w szkole - przyczyny i ograniczanie zjawiska.
  • Tworzenie i organizacja szkolnych świetlic profilaktycznych.
  • Szkoła i nauczyciel wobec zadań profilaktyki środowiskowej.
 
 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA