KONSTRUOWANIE, WDRAŻANIE, REALIZACJA ORAZ EWALUACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Szkolenie prowadzone jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, a mianowicie:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. W myśl tego rozporządzenia w/w placówki zobligowane są do prowadzenia działań profilaktycznych w ramach obowiązujących w tym zakresie standardów, m.in. chodzi o wprowadzenie długofalowych, wszechstronnych i profesjonalnych strategii oddziaływań, cechujących się wysoką jakością, skutecznością oraz bazujących na sprawdzonych rozwiązaniach i programach - w szczególności z listy rekomendowanych - Treść rozporządzenia.

2. Ustawa z 14.12.2016 Prawo Oświatowe - a szczególnie art. 26, na podstawie którego szkoły od 30.09.2017, zobowiązane są do realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego. Oznacza to, że w miejsce programów opisujących w 2 częściach pracę wychowawczą i działania profilaktyczne szkoły musi powstać jeden dokument łączący te zadania w jedną, spójną całość - Ustawa Prawo Oświatowe.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - Treść rozporządzenia.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.01.2018 zmieniające Rozporządzenie z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Placówki mają 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia na dostosowanie programów wychowawczo-profilaktycznych - Treść rozporządzenia.

     Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy nauczycielom oraz innym pracownikom systemu oświaty na temat wymagań odnośnie profilaktyki narkomanii, określonych w w/w aktach prawnych (wraz z interpretacjami znajdujących się w nich zapisów). Szkolenie obejmuje również naukę sposobów wdrażania i realizacji działań profilaktycznych, spełniających wymagane standardy, wraz ich ewaluacją.

Szczegółowy, proponowany zakres szkolenia:

 • Profilaktyka narkomanii w Polsce i na Świecie - najnowsze trendy.
 • Standardy programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
 • System rekomendacji programów profilaktycznych - omówienie programów rekomendowanych.
 • Zakres i rodzaje profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych.
 • Struktura programu profilaktycznego.
 • Wdrażanie działań profilaktycznych: korzystanie z programów rekomendowanych lub konstrukcja własnego programu.
 • Etapy oraz zakres wdrażania i realizacji działań profilaktycznych.
 • Sposoby prowadzenia ewaluacji programów profilaktycznych.
 • Kwalifikacje realizatorów programów profilaktycznych.
 • Koncepcja środowiskowa oraz współpraca mędzyinstytucjonalna w profilaktyce uzależnień.
 • Finansowanie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

Szkolenie prowadzą specjaliści profilaktyki uzależnień, w tym realizatorzy i autorzy programów rekomendowanych.

Udzielamy również wsparcia w formie konsultacji, superwizji, szkoleń tematycznych w tworzeniu i relizacji programów profilaktycznych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: poczta@nowakuznia.org lub tel. (81) 443 43 13, 602 79 63 68

FORMA ZAJĘĆ: wykładowo – warsztatowa.

 

 

 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA