KONSTRUOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

Akty prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. W myśl tego rozporządzenia w/w placówki zobligowane są do prowadzenia działań profilaktycznych w ramach obowiązujących w tym zakresie standardów, m.in. chodzi o wprowadzenie długofalowych, wszechstronnych i profesjonalnych strategii oddziaływań, cechujących się wysoką jakością, skutecznością oraz bazujących na sprawdzonych rozwiązaniach i programach - w szczególności z listy rekomendowanych - Treść rozporządzenia.

2. Ustawa z 14.12.2016 Prawo Oświatowe - a szczególnie art. 26, na podstawie którego szkoły od 30.09.2017, zobowiązane są do realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego. Oznacza to, że w miejsce programów opisujących w 2 częściach pracę wychowawczą i działania profilaktyczne szkoły musi powstać jeden dokument łączący te zadania w jedną, spójną całość - Ustawa Prawo Oświatowe.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - Treść rozporządzenia.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.01.2018 zmieniające Rozporządzenie z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Placówki mają 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia na dostosowanie programów wychowawczo-profilaktycznych - Treść rozporządzenia.

 

Pomocne pliki:

Prezentacja: Nowe wyzwania w profilaktyce szkolnej i wychowaniu w kontekście aktualnych problemów społecznych. Autor: Ireneusz Siudem

Prezentacja: Zasady konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki. Autor: Anna Radziwiłko

Przydatne strony:

1. Materiały do pobrania nt. działalności wychowawczej i profilaktycznej.

2. System rekomendacji programów...

3. Standardy programów profilaktycznych...

Zainteresowanych pomocą w tworzeniu i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego zapraszamy do kontaktu: poczta@nowakuznia.org lub tel. (81) 443 43 13, 602 79 63 68

Udzielamy również wsparcia w formie konsultacji, superwizji, szkoleń tematycznych dla nauczycieli i rodziców w tworzeniu i realizacji programów szkolnych.

 

 

 
back
  Copyright © 2024 Towarzystwo NOWA KUŹNIA