Szkolenie sfinansowane ze środków Budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego  

 

ZABURZENIA PSYCHICZNE A UŻYWANIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu województwa lubelskiego, a konkretnie osób mających w pracy zawodowej styczność z problematyką uzależnień.

Zapraszamy pracowników oświaty, pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników administracji publicznej, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego, członków organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w formie online w dniach 12 i 13.09.2022 w godzinach od 9.00 do 15.00 na platformie Microsoft Teams.

Każdy uczestnik odbędzie 14 godzin dydaktycznych szkolenia, otrzyma materiały edukacyjne w formie elektronicznej oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie poprowadzi dr Ireneusz Siudem.
 
 
Tematyka szkolenia:
 
DZIEŃ I (7 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – 12.09.2022
9.00-10.30 Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych.
10.30-10.45 Przerwa 15 min
10.45-12.15 Następstwa używania takich substancji jak: alkohol, kanabinole, opiaty, kokaina,
substancje halucynogenne, leki nasenne lub uspakajające, lotne rozpuszczalniki, substancje
stymulujące np. kofeina, lotne rozpuszczalniki, inne substancje psychoaktywne, w tym tzw. „dopalacze” (NSP).
12.15-12.30 Przerwa 15 min
12.30-14.00 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, będące konsekwencją przyjmowania substancji psychoaktywnych (wg ICD-10).
14.00-14.15 Przerwa 15 min
14.15-15.00 Stany kliniczne wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych (ostre
zatrucia, szkodliwe używanie, zespoły uzależnienia, zespoły abstynencyjne z zaburzeniami
świadomości)
DZIEŃ II (7 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) - 13.09.2022
9.00-10.30 Stany kliniczne wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych, cd. (zaburzenia psychotyczne, rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne, zespół amnestyczny, inne zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania).
10.30-10.45 Przerwa 15 min
10.45-12.15 Postępowanie w stosunku do osób używających substancji psychoaktywnych
w sposób szkodliwy. Diagnoza uzależnienia i postępowanie wobec osoby uzależnionej.
12.15-12.30 Przerwa 15 min
12.30-14.00 Diagnoza i postępowanie wobec osoby z: zespołem abstynencyjnym, zespołem
amnestycznym, zaburzeniami psychotycznymi. Terapia uzależnień oraz zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.
14.00-14.15 Przerwa 15 min
14.15-15.00 Studium przypadku.
15.00: Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

 

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 06.09.2022 na adres: poczta@nowakuznia.org
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602 79 63 68
 
Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz związanym z tym dalszym postępowaniem
(link i instrukcję logowania na platformie Microsoft Teams), osoby otrzymają pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

 

 
back
  Copyright © 2022 Towarzystwo NOWA KUŹNIA