Programy realizowane przez Towarzystwo Nowa Kuźnia spełniają najwyższe standardy jakości. W większości są to programy autorskie, z wyjątkiem Programu Wzmacniania Rodziny oraz Fred Goes Net. Wszystkie programy są systematycznie ewaluowane i uzyskują wysokie wyniki skuteczności. Głównym celem programów jest przeciwdziałanie patologiom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem używania środków psychoaktywnych, uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Kadra Towarzystwa pomaga we wdrażaniu wymienionych tu, sprawdzonych już projektów, jak również wspiera dostosowywanie i tworzenie nowych programów oraz oddziaływań profilaktycznych dla środowisk lokalnych (wsi, miast, osiedli, dzielnic), szkół, ośrodków szkolno - wychowawczych, placówek pomocy społecznej (wsparcia dziennego i całodobowych), świetlic socjoterapeutycznych, klubów osiedlowych, poradni, ośrodków kuratorskich.

 

 

Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA
ostatnia modyfikacja: 03.03.2023